افزایش سرطان های مختلف در کشور

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود سرطان های روده ، معده، سینه و مری بیشترین فراوانی ابتلا به این نوع بیماری را در کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین سرطان های پوست و خون در رتبه های بعدی ابتلا به این بیماری در کشور قرار دارند

تخته سیاه