افزایش ۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه صداوسیما و قوه قضائیه توسط کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درحالی مدعی است برای دولت هزینه‌تراشی نکرده و به ناترازی بودجه دامن نزده که براساس متن مصوب این کمیسیون، فقط در دو فقره این کمیسیون بودجه سال آینده قوه قضائیه را از ۶۳ به ۹۸ همت و بودجه صداوسیما را از ۱۶ به ۲۴ همت رسانده است.

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درحالی مدعی است برای دولت هزینه‌تراشی نکرده و به ناترازی بودجه دامن نزده که براساس متن مصوب این کمیسیون، فقط در دو فقره این کمیسیون بودجه سال آینده قوه قضائیه را از ۶۳ به ۹۸ همت و بودجه صداوسیما را از ۱۶ به ۲۴ همت رسانده است.

به‌عبارتی، فقط در این دو دستگاه ذکر شده بودجه ارسالی دولت به مجلس ۴۱ همت افزایش داشته است.

منبع: نود اقتصادی

About Author