انتقاد از وضعیت اعتبارات استان زنجان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود استان زنجان از لحاظ اعتبارات وضعیت مطلوبی ندارد و نیمه تمام ماندن پروژه هایی که از سالهای گذشته آغاز شده و همچنین نیاز به شروع پروژه های جدید متناسب با مشکلات متعدد این استان از سوی مسئولان استان مطرح گردیده است . کارشناسان معتقدند در گذشته باید تلاش های بیشتری برای ارتقای بودجه استان صورت می گرفت چرا که نسبت درآمد استان به مصارف آن در مقایسه با استان‌های همجواربسیار بالا است و از لحاظ درآمد تقریباً هم‌سطح استان قزوین قرار گرفته و انتظار می رود به همان نسبت هم استان منتفع شود ولی فرمولی که در سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده قابل قبول مسئولان ارشد استان نیست.

 

About Author