ایران سالخورده تر می شود

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

گفته می شود ایران به سمت سالخوردگی پیش می‌رود. مشکلات اقتصادی ، عدم تنویر افکار عمومی از تبعات سالخوردگی کشور ، سیاست های نادرست سالهای گذشته در کنترل جمعیت ، کاهش تمایل جوانان به ازدواج و تشکیل خانوده به دلایل مختلف ، نگرانی از آینده فرزندان و … از جمله علل کاهش فرزندآوری و پیش روی ایران بسوی سالخوردگی ارزیابی می شود

About Author