این حقوق های نجومی را قطع کنید !!

یکی از مواردی که این مردم را رنج میدهد پرداخت حقوق های نجومی است. من نمی دانم این پرداخت ها چه توجیهی دارد و چرا پرداخت می شود ؟ آیا حق السکوت است ؟ رشوه است ؟ ترس و دلهره است ؟ و نهایتا بگوئید ما هم بدانیم چیست ؟!
اکثریت با دریافت حداقل ها چرخ زندگیشان نمی چرخد و اقلیت حقوق های نجومی ماهانه دریافت می کنند و کاری هم انجام نمی دهند که اگر انجام می دادند وضع اقتصاد مملکت ما این چنین عقب مانده نبود !! البته یک علت دیگری هم می تواند داشته باشد و آن اینکه عده ای افراد با ژن برتر مستحق این قبیل دریافت ها هستند و نمی شود هم به ایشان گفت بالای چشمتان ابروست !!
مسلما این قبیل دریافت های میلیونی نه تورم زا هستند و نه کاری به تورم دارند بر خلاف چندرغاز بگیران ، که درآمد فسقلی شان هم تورم زاست و هم تمام کاسه کوزه ها زیر سر اینهاست !!
ما را ببخشید که به حریم ژن های ویژه ورود کردیم شما مختارید هر کاری که دلتان خواست بکنید و بما هم بگوئید : مرد حسابی ، اصلا این قبیل امور تو را سننه !!

About Author