بازی با جان مردم در نمین

سوزبیزدن قولاق سیزدن

شنیده می شود اخیرا در شهر نمین از شهرهای استان اردبیل ، کارگاه تولید روغن ترمز تقلبی کشف و پلمپ گردیده است.
فرصت طلبی و سودجویی برخی افراد بدان جا رسیده که بخاطر منافع مادی و شخصی براحتی با جان مردم بازی می کنند . طبق اطلاع واصله ارزش ریالی اقلام کشف شده ۲۰۰ میلیون تومان می باشد و در بازرسی از این کارگاه ۲۶۰۰ لیتر روغن ترمز و یک هزار لیتر الکل صنعتی تقلبی کشف شده است.هنوز از میزان و نحوه فروش این اقلام تقلبی در سطح بازار در طول مدت فعالیت این افراد بی وجدان ، اطلاعی در دست نیست

About Author