بخواهید بیایید کف خیابان، به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم!

سردار سعید قاسمی در اظهاراتی تند گفته است: «بخواهید بیایید کف خیابان، مرا می‌شناسید به هیچ کدامتان رحم نمی‌کنم… اون ظریف [..] یا بالاتر از اون یا اون محمودخان که دلستر با الکل زده بالا، بیان کف خیابون با من طرفید…»

About Author