برخورد قانونی با پزشک تبریزی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود پزشک و جراح تبریزی به علت دریافت مبلغ اضافی از بیمار تحت عمل جراحی، ۹۵۵ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف جریمه شده است. ظاهرا این پرونده توسط کمیسیون ماده ۱۱ امور بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و پزشک مذکور اقدام به دریافت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از بیمار کرده بود که به این تخلف در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شده است و شعبه پس از بررسی پرونده به دلیل دفاعیات غیرموجه پزشک مذکور، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر توبیخ کتبی، درج در پرونده پزشکی و استرداد وجه اضافه دریافت شده، متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.
در سالهای اخیر تخلفات پزشکی هم از حیث تشخیص و درمان و هم از جهت دریافت مبالغ کلان و غیرقانونی در بین تعدادی از پزشکان مرسوم گردیده و موجبات نارضایتی شدید مردم را فراهم نموده است.

About Author