برخورد کافی و وافی فرماندار تبریز !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند پس از ارسال پیام های شبهه ناک از سوی شهرداری تبریز چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات به پرسنل و درخواست شماره ملی و شماره شناسه پشت کارت ملی ، فرماندار تبریز اظهار کرده که قبل از شروع فرآیند انتخابات و شب پنجشنبه با حضور مسئولان امر ، تذکر وافی و کافی به شهرداری تبریز داده شد! حال این ” وافی و کافی ” در چه حال و هوایی و به چه کیفیتی و با کدام مسئول شهرداری تبریز بوده خدا می داند و حاج یونس فاتح !

 

About Author