بهبود سلامت روده موجب افزایش طول عمر می شود

میکروبیوم های روده به عنوان تنظیم کننده مهم ایمنی میزبان و سلامت مغز شناخته می شوند.
تقریباً یک دهه است که شواهد جمع آوری شده نشان می دهد ترکیب میکروبیوم با افزایش سن تغییر می کند. تغییرات ناشی از افزایش سن با افت شناختی و سایر بیماری های روانی مرتبط است.
یک مطالعه جدید روی موش ها نشان داده است که یک روش می تواند روند پیری را به طور کلی معکوس کند.
تحقیقات محققان کالج دانشگاه کورک ایرلند نشان داد موش های مسن تری که از موش های جوان میکروبیوم دریافت کردند عملکرد و رفتار مغزشان بهبود یافت.
میکروبیوم های روده اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه باکتری ها و یوکاریوت های ساکن در دستگاه گوارش استفاده می شود.
«مارکوس بوهم»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد که چطور روده و معده بر سلامت مغز ما با افزایش سن تاثیر می گذارند.»
در این مطالعه، محققان نمونه های مدفوع موش های جوان را جمع آوری کردند و آنها را به روده موش های مسن منتقل کردند تا میکروبیوم های روده مشابه در آنها رشد یابد.
این گروه سپس آزمایشات رفتاری را روی موش های مسن انجام دادند تا دریابند که چقدر میزان عملکرد مغز آنها تغییر کرده است.
بسیاری از دانشمندان از روده به عنوان مغز دوم یاد می کنند، زیرا بسیاری از انتقال دهنده های عصبی مشابه مغز، مانند دوپامین و گاما آمینوبوتیریک اسید را تولید می کند.
سروتونین، که نقش کلیدی در تنظیم خلق و خوی دارد، نیز در دستگاه گوارش ساخته می شود.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

About Author