بومی‌سازی دستگاه الکتریکی و ثبت بازخورد سلول‌های زیستی

با تلاش فناوران کشور، دستگاه تحریک و ثبت سینگال‌های الکتریکی ناشی از سلول‌های زیستی بومی سازی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، آرایه‌های میکروالکترودی مجموعه از الکترودها در یک یا دو بعد در کنار هم قرار می‌گیرند و از ایــن الکترودهــا برای تحریک یا خوانش سیگنال‌های الکتریکی ناشی از سلول‌های زیستی ماننـد سلول‌های قلبی و عصبی استفاده‌ می‌شود.

این محصول در لیست تحریم‌ها علیه کشورمان قرار داشت و با توجه به پر استفاده بودن این الکترودها در مطالعات پزشکی، محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی این محصول را ایران‌ساخت کردند.

در این آرایه‌ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال‌های ۶۰ الکترود فراهم است. همچنین به علت بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها می‌توان به سیگنال‌های یک سلول مستقل دسترسی داشت.

در ساخت این آرایه‌ها از فناوری ساخت لایه‌های نازک نانومتری سرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیک فتولیتوگرافی بـا دقـت زیـر میکـرون با اسـتفاده از مـواد زیست سـازگار بهـره گرفته شده است. فرآیند ساخت این آرایه‌ها قابلیـت ساخت الکترودهای بـا مشخصات سفارشی مشتری را فراهم می‌آورد.

این آرایه‌ها با فناوری ساخت لایه‌های نانومتری برای تحریک الکتریکی و ثبت بازخورد و سیگنال‌های فیزیولوژیکی سلول‌های مغزی و عصبی طراحــی و تولید شده است بر این اساس می‌توان آن را محصـول همگرایی نانوفناوری و فناوری اطلاعات در نظر گرفت.

About Author