تداوم تامین آب رودخانه بالیخلی چای اردبیل در حال انجام است

مدیر منابع آب شهرستان اردبیل با بیان این مطلب اظهار کرد: علی رغم کاهش قابل توجه نزولات جوی و افزایش دما در سال جاری و به تبع آن کاهش آورد رودخانه بالیخلی چای در سال آبی جاری، با تلاش شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با تامین ۲۰۰ لیتر در ثانیه آب از مخزن دریاچه شورابیل، جریان حداقلی زیست محیطی از دریاچه شورابیل در طول سال آبی جاری تاکنون در رودخانه بالیخلی چای در محدوده شهر اردبیل برقرار می باشد.
مدیر منابع آب شهرستان اردبیل حمید فضائلی افزود: با خشک شدن رودخانه بالیخلی چای به دلیل وقوع خشکسالی شدید در حوضه آبریز آن، در حال حاضر در فصل گرم سال، منبع تامین آب و جریان زیست محیطی رودخانه بالیخلی چای، مخزن دریاچه شورابیل است و تلاش می شود حداقل جریان آب برای این رودخانه منتقل شود.
به گزارش ساقی آذربایجانمدیر منابع آب شهرستان اردبیل با بیان اینکه دریاچه شورابیل با ظرفیت ذخیره آب به میزان ۱۴ میلیون متر مکعب یکی از جاذبه های گردشگری شهر اردبیل به شمار می رود، ادامه داد: آب ذخیره شده در این دریاچه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، جهت تامین بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی روستاهای نیار و زرناس، فضای سبز دانشگاههای محقق اردبیلی و پیام نور و حاشیه دریاچه شورابیل و تامین جریان زیست محیطی رودخانه بالیخلی چای مصرف می شود و هر سال آوردهای بین حوضه ای و بارش‌ها، آبگیری می گردد. فضائلی خاطرنشان کرد: رودخانه بالیخلی چای یکی از المان‌های زیبایی شهر اردبیل است که حدود ۱۰ کیلومتر در داخل شهر جریان می یابد و تداوم برقراری جریان زیست محیطی در آن خصوصا در ماههای گرم سال به دلیل افزایش حضور گردشگران در شهر اهمیت ویژه‌ای دارد.

About Author