تشدید نظارت بر عرضه نان در تبریز

در پی افزایش شکایات مردمی از نحوه پخت و عرضه نان و تشکیل صفهای طولانی در مقابل برخی نانواییهای تبریز، گروههای نظارتی جهادکشاورزی بازرسی های خود را تشدید کردند.

نانوایان قیمت پایین نان و کمبود سهمیه آرد را اصلی ترین دغدغه خود اعلام می کنند.
هرچند به رغم افزایش قیمتها در چند سال اخیر، قیمت نان افزایش محسوسی نداشته اما همین موضوع بهانه ای شده است برای برخی نانوایان که وزن و اندازه این قوت لایموت مردم را روز به روز کوچکتر کنند.
بر همین اساس، در پی افزایش شکایات مردمی از نحوه پخت و عرضه نان و تشکیل صفهای طولانی در مقابل برخی نانواییهای تبریز، گروههای نظارتی جهادکشاورزی بازرسی های خود را تشدید کردند.

About Author