تصفیه خانه آلوده به فلزات سنگین

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود موضوع خروجی غیراستاندارد تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد سالهاست که صدای دستگاه های اجرایی همچون جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی را درآورده است.تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی شامل یک تصفیه خانه یکپارچه مستقر در یک شهرک صنعتی است که تمام یا بخشی از پساب های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی مربوطه به این تصفیه خانه وارد می شود.تصفیه خانه شهرک صنعتی پس از دریافت انواع فاضلاب ها امکان تصفیه فاضلاب را برای استاندارد محیط زیست یا بازچرخانی در صنایع فراهم می نماید. اما اکنون به دلیل اینکه این تصفیه خانه به عنوان یک معضل زیست محیطی شده است، شورای تامین شهرستان نسبت به موضوع ورود کرده و ماحصل نظارت ها و پایش ها در هر فصل یک بار اعلام جرم بر علیه مدیرعامل شهرک های صنعتی استان و مدیرعامل شرکت خدماتی شده است.آنچه که از آنالیز پساب نمونه گیری شده از خروجی تصفیه خانه به دست آمده متاسفانه پساب خروجی آلاینده به فلزات سنگین و سموم بوده است

About Author