تعلیق علامت استاندارد ۹ واحد تولیدی در زنجان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند پروانه کاربرد علامت استاندارد ۹ واحد تولیدی در زنجان به دلایل مختلف از جمله بی اعتبار بودن پروانه، توقف خط تولید، تعطیلی واحد و رفع نکردن نواقص تعلیق و ابطال شد. استانداردسازی و ارتقای کیفیت یک اصل لازم برای اطمینان از کیفیت تولید و جلب اعتماد عمومی به تولید داخلی است و مسئولین امر می بایست نهایت دقت و حساسیت در این خصوص داشته باشند.

About Author