تغییر آئین‌نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها بعد از ۴ سال

وزارت ورزش بعد از چهار سال اقدام به تغییر آئین‌نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها کرده که ملاک این وزارتخانه برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی است.
تغییر آئین نامه انتخاباتی فدراسیون های ورزشی بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون ها در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته است.
این اساسنامه ۲۰ تیرماه توسط دولت ابلاغ شد و اواخر مردادماه هم وزارت ورزش آن را به فدراسیون های ورزشی ابلاغ کرد تا از این پس ملاک تمام تصمیم گیری ها و فعالیت ها باشد.
تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ (نحوه انتخاب روسای فدراسیون ها) این اساسنامه به دستور العمل ثبت نام و رای گیری برای کاندیداهای ریاست و دیگر پست های هیات رئیسه فدراسیون ها مربوط می شود.
در این تبصره آمده است: «دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رئیسه در مرتبه اول با تصویب هیات رئیسه و پس از آن برگزاری اولین انتخاب فدراسیون با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می شود.»
بر این اساس وزارت ورزش که تا به امروز بر اساس آئین نامه انتخاباتی اقدام به برگزاری مجمع انتخاباتی برای فدراسیون ها می کرد ملزم به تدوین آئین نامه جدید بر اساس اساسنامه ابلاغی است. پیش نویس این آئین نامه توسط وزارت ورزش تهیه و در اختیار فدراسیون ها گذاشته شده است.
ابلاغ پیش نویس آئین نامه جدید انتخاباتی به فدراسیون ها چهارشنبه گذشته انجام شد. فدراسیون ها موظف هستند این پیش نویس را به منظور بررسی و تایید نهایی در هیات رئیسه خود مطرح کنند. آئین نامه ای که تا به امروز ملاک عمل در انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی بود ۱۴ شهریورماه سال ۹۶ توسط مسعود سلطانی فر وزیر وقت ورزش به فدراسیون ها و رئیس مجمع فدراسیون ها ابلاغ شد.

About Author