جولان داماد استاندار در نهادهای اقتصادی و تجاری

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند آقاداماد یکی از استانداران در ادامه فعالیت های سیاسی و انتصاباتی و انتخاباتی خود در محدوده شمالغرب کشور ، همزمان در نهادهای تجاری و بازرگانی بشدت فعال بوده و با چراغ سبز رییس اتاق بازرگانی مرکز استان ، در حال “چاق و چوق ” اقتصادی است. اخبار رسیده حاکی است نامبرده با پشتیبانی رییس اتاق و با توکل به ” قین آتا ” مشغول زد و بندهای رانتی است که پس از دریافت اسناد لازم در همین ستون به اطلاع مردم خواهد رسید تا مورد رسیدگی نهادهای نظارتی قرار گیرد

تخته سیاه