فاتح در واکنش به اتقاقات و حواشی ماه‌های گذشته شورای شهر تبریز اظهار داشت: از برخی اعضای شورا شهر گله دارم چرا برخی ها شأن و حرمت شورای شهر را رعایت نمی کنند.

وی افزود: اینچنین کارها زیبنده شورایی که خود را انقلابی نامیده اند نیست، کاش افرادی که خود را انقلابی می‌دانند، درک درستی از جمله «آذربایجان سر ایران است» داشته باسند.

فاتح تاکید کرد: به عنوان فرماندار می دانم که چگونه با افراد خاطی در شورا برخورد کنم.

فرماندار در ادامه افزود: انحلال یکی از شوراهای شهر در شهرستان تبریز یکی از اولویت ترین و اساسی ترین کارها در فرمانداری است.