حکم قلع و قمع ساختمان اداری

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود ساختمان مرکزی یکی از ادارات در تبریز با شکایت مدعیان مالکیت آن با حکم قلع و قمع مواجه گردیده است .
ظاهرا زمین این ساختمان بزرگ در داخل شهر تبریز سالها قبل از طریق یکی دیگر از مجموعه های اداری در اختیار این نهاد خدماتی قرار گرفته بود و طی ۱۵ سال اخیر اقدام به ساخت آن شده که اینک در معرض تخریب و یا مصالحه ای به قیمت نجومی خواهد شد که بدلیل ضعف حقوقی و مدیریتی در روند تشکیل پرونده قضایی از سوی اداره مذکور و تعدد مدیریت ها و پشت گوش انداختن های غیر مسئولانه و ضعف شدید اداره حقوقی این نهاد خدماتی ، خسارت سنگین به بیت المال وارد خواهد شد

About Author