خدمت با منت برخی مسئولان !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند برخی مسئولان در انجام وظیفه روزمره و قانونی خود همواره بدنبال فرصت طلبی و سیاسی کاری هستند تا انجام آنچه که بر حسب قانون بر عهده آنان گذاشته شده را با منّت ! با عناوین پرطمطراق عیدانه و هدیه و کادو و …. به مردم قالب کنند .خرید فلان امکانات و توسعه فلان محل و احداث فلان مرکز و … که همگی جزو نقایص شهرها و روستاها هستند و می بایست زودتر از این نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام می شد و همین مسئولان بخاطرکوتاهی درانجام وظایف خود تاکنون می بایست مورد بازخواست قرار می گرفتند ، توسط برخی از همین مسئولانی که بسیار زودتر از موعد لازم ! بر صندلی های ریاست تکیه می زنند بعنوان هدیه تشکیلات آنان به ملت بینوا مطرح و مورد بهره برداری با حجم وسیع انعکاس رسانه ای قرار می گیرد که مصداق بارز خدمت با منت ! است که به دور از آموزه های اخلاق مدیریتی و خدمت بی منت برای مردم که ولی نعمتان حقیقی نظام هستند ارزیابی می شود.

About Author