مافیا پشت پرده آلودگی هوا

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند اراده برخی تصمیم گیران بر این مقرر گردیده تا بجای حل معضل آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها ، بودجه درمان کشور را چند برابر کنند تا افراد منتفع از بیماری مردم به سودهای کلان برسند ! این عده معدود از پزشکان سیاست گذار که اتفاقا خود جزو سرمایه گذاران این حوزه نیز هستند در نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری و مدیریتی ، بجای تصمیم برای صرف هزینه برای رفع آلودگی هوا ، تلاش می کنند تا با افزایش بودجه درمانی کشور ، نهایت سوءاستفاده را از این وضعیت ببرند . بعنوان مثال طبق اظهار کارشناسان برای حل مشکل آلودگی هوا در تهران نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان طی ۴ سال است که بجای صرف این هزینه و اقدام در این حوزه ، ۱۰ برابر این میزان را به بخش درمان اختصاص می دهند چون هرچقدر تعداد بیماران بیشتر باشد ، درآمد مافیای دارو و درمان نجومی تر خواهد بود !

About Author