زلال

گرعلی موسی الرّضا(ع)! نامــه مه مثبت باخیب « اقدام» یــــازا ، بیـر اوزونـده یـوُللایـا آللّهه استحضار اوچـون، دای نه پول ایسته ر نه پاسپورت و ویزا گَلله م هر گون پروازا

گرعلی موسی الرّضا(ع)!
نامــه مه مثبت باخیب « اقدام» یــــازا ،
بیـر اوزونـده یـوُللایـا آللّهه استحضار اوچـون،
دای نه پول ایسته ر نه پاسپورت و ویزا
گَلله م هر گون پروازا