زمستان امسال کمبود گاز خواهیم داشت

روزنامه دولت با انتقاد از گزارش اخیر روزنامه سازندگی که روسیه را مانع از فروش گاز ایران به اروپا معرفی کرده بود، مدعی شد ایران اساسا گازی ندارد که بخواهد آن را به کشورهای اروپایی صادر کند و اعتراف کرده کشور در زمستان امسال با کمبود گاز مواجه خواهد بود. این در حالی است که رسانه‌های اصولگرا در چند ماه گذشته بر کمبود گاز کشورهای اروپایی مانور داده‌ و آن را موجب شکل‌گیری اعتراضات مردمی در این کشورها دانسته‌اند!

ایران نوشت: سازندگی مدعی است «فرصت تأمین گاز مورد نیاز اروپا توسط ایران با موذی‌گری روس‌ها از بین رفت و اکنون ما مانده‌ایم و زمستانی سخت و روابطی که رو به سردی می‌رود و اقتصادی که بزودی باید شوک‌های جدید ناشی از تحریم‌های جدید را تحمل کند.»

ادعای از دست رفتن فرصت فروش گاز به اروپا در حالی است که اساساً در کوتاه مدت فروش گاز ایران به اروپا امکانپذیر نیست. درحالی این رسانه تلاش دارد تا وانمود نماید ایران می‌توانسته برای زمستان اروپا گاز تأمین کند و از آن صرف نظر کرده که چنین مسأله‌ای به لحاظ فنی قابلیت تحقق ندارد و مسأله کمبود گاز برای زمستان امسال به دلیل بی توجهی دولت سابق به مسائل زیرساختی همچنان ادامه دارد.

About Author