ساختمان تعاونی در معرض نابودی

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود ساختمان فروشگاه تعاونی یکی از نهادهای خدماتی که سالها پیش با پول و سرمایه کارکنان آن مجموعه خریداری و عملیات احداث آن آغاز شد بدلیل برخی مسائل حاشیه ای و مدیریتی مدتهاست به حال خود رها شده و سازه فلزی ساختمان در حال زنگ زدگی و پوسیدگی قرار گرفته است که در صورت تداوم این وضع ، سرمایه کارکنان به هدر رفته و به سوی ورشکستگی خواهد رفت.