سرقت نرده ها در تبریز و خطر جانی شهروندان

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند در ماههای اخیر سرقت اموال عمومی در سطح شهر تبریز از جمله دریچه چدنی فاضلابها و نرده های اطراف میادین و زیرگذرها و …. زیاد شده و حذف تدریجی این نرده ها که برای ایجاد حائل خودروها و عابرین نصب گردیده اند باعث افزایش خطر تصادف و سانحه می شود که جا دارد عوامل انتظامی و گشتهای شهری دقت بیشتر در این خصوص داشته باشند و دستگاههای ذیربط نسبت به ترمیم سریع آنها اقدام نمایند .

About Author