سرمایه بانک مرکزی برای دومین بار افزایش یافت

هیئت دولت با افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی و رسیدن به مرز ۷ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.
به گزارش ساقی آذربایجان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت دولت در خصوص افزایش ۶۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی و رسیدن به مرز ۷ هزار میلیارد تومانی آن را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویب نامه، سرمایه بانک مرکزی از ۶ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ هزار و ۹۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
پیش از این نیز هیئت دولت دوازدهم در جلسه آخرین روز کاری سال گذشته (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) با افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی موافقت و آن را به بانک مذکور ابلاغ کرده بود.

About Author