سوء استفاده از بیانیه گام دوم انقلاب

ساقی آذربایجان/سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
می گویند استاندار یکی از استانهای شمالغرب در اقدامی سئوال برانگیز تقریبا همه اعضای فعال یک پایگاه خبری خاص ! را وارد سیستم دولتی کرده و تا این حد بسنده ننموده و به انتصاب این افراد در سمتهای دولتی و سیاسی مبادرت کرده است . نامبرده در اعتراض نیروهای ارزشی و انقلابی سعی در فرافکنی داشته و با توسل به بیانیه گام دوم انقلاب و استفاده از نوجوانان و جوانان ، تقریبا اقدامات غیر معمول خود را توجیه می نماید. بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب گویا فضا را برای عده ای که اهل تحلیل و بصیرت نبوده و صرفا بدنبال نقطه اتکایی برای توجیه تصمیمات شخصی و نفسی خود هستند باز کرده که به نظر نمی رسد چنین سوء برداشت ها و سوء استفاده هایی مورد تایید دلسوزان نظام و انقلاب باشد

About Author