شوراها و مسئله انتخاب شهرداران

اداره شهرهای کشور عموما دارای چالش و با نتیجه نامقبول همراه بوده است این مسئله دلایل متعدد و متنوعی دارد که با توجه به تلاقی زمانی انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران توجه و تدبیر نسبت به پرهیز از آسیب های گذشته منطقی و ضروری است انتخاب شهردار چه در زمان انتخاب از طریق دولت و وزارت کشور و چه از زمان تشکیل شوراها و انتخاب از طریق اعضای شورا با چالشهای شبهه برانگیز مشکل ساز روبرو بوده است و با شائبه انتخاب جناحی و یا توافقی و سفارشی آنچه رقم خورده است عموما نا کارآمدی و نارضایتی ذینفعان (شهروندان) و صدمه به اعتبار دولت بوده است .
در بررسی کارشناسی مسئله مشخص میگردد حتی در موارد خارج از شائبه، انتخاب از طریق معیارهای متفاوت و متغیر ذهنی تصمیم گیرندگان صورت میپذیرد و لذا با توجه به شناخت از حساسیت و ضرورت انتخاب درست در این مقال برآنم بعنوان فردی که ایمان و اشراف به گستره اثر شهرداری در توسعه و ایجاد رضایتمندی در شهروندان دارد.

شوراها…

و شاید تکیه بر ساختار مردم نهاد خارج از تمرکزگرائی حاکم در کشور تکیه گاهی برای شروع تلاشهای توسعه محور و شاید همگامی با کاروان توسعه استانهای مرکزی و جبران اندکی از عقب ماندگی های تاریخی استانهای شمالغرب باشد نتیجه ساعتها کار کارشناسی حاصل دغدغه و درد را در قالب جدولی با ۲۵ شاخص انتخاب شهردار کارا همراه معیارهای مناسب اولویت دار شاخص ها، ماحصل مطالعات تطبیقی شهرهای پیشرو و همخوان با ارزشهای جامعه مان جهت امتیاز دهی اعضاء محترم شوراهای شهرها با تشخیص خویش و بصورت مخفی و با بدست آوردن رتبه بندی دارای اولویت برای رای اعضاء طی جدول ذیل تقدیم مینمایم امید است بنا به رسالت تاریخی آذربایجان و قلب تپنده آن (تبریز) گامی در جهت ایجاد روند جدید انتخاب در سایر استانها نیز باشد .

جدول امتیاز دهی به کاندیداهای شهرداری …..

About Author