شکایت شهردار اسبق تبریز از رسانه

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

یکی از شهرداران اسبق تبریز که تلاش هایش برای انتخاب مجدد بعنوان شهرداراز سوی شورای شهر دو کلانشهر کشور، ناکام مانده و از سوی دیگر حامی سرسخت نظامی او نیز ، برخلاف خدماتی که این فرد برای ایشان در زمان تصدی شان انجام داده بود ، نتوانست کاری برای او در مدیریت های استانی و منطقه ای دست و پا کند ، اخیرا از یکی از رسانه های منطقه ای بدلیل انتقاد از عملکرد و رفتارهای نامبرده در تلاش برای تصدی یک مسئولیت مهم، شکایت کرده است که پرونده در دست رسیدگی قرار دارد که اطلاع رسانی لازم با رعایت قوانین و مقررات قضایی در این خصوص طی روزهای آتی انجام خواهد شد.