ضرورت تغییر ساختار سازمان امور اراضی در استان‌ها

سوز بیردن، قولاق سیزدن
************
شنیده می شود کارشناسان و مسئولان ذیربط اعلام داشته اند ساختار سازمان امور اراضی در استان‌ها در حال حاضر پاسخگوی وظایف محوله نیست و این ساختار باید بازنگری شود چرا که ماموریت‌های سازمان امور اراضی ، از ماموریت‌های محوری و اساسی وزارت جهاد کشاورزی است و تامین امنیت غذایی ۱۰۰ درصد وابسته به ماموریت این سازمان است و در حال حاضر ساختار این سازمان طوری است که نمی‌تواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. وجود قوانین متناقض و متضاد باعث شده نیروهای این سازمان دایم در دادگاه ها حضور داشته و درگیر موضوعات این حوزه باشندو ابزارهای قاطع قانونی در اختیار این سازمان در استان ها برای مقابله جدی با تصرفات اراضی و … وجود ندارد که جا دارد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای این ساختار بیندیشند.

About Author