عدم تحرک فیزیکی خطر مرگ را دو برابر می کند

محققان دریافتند عدم تحرک فیزیکی به مدت ۲۲ سال افزایش خطر مرگ زودهنگام را در مقایسه با افراد دارای زندگی سالم دوبرابر می کند.
دکتر «ترین موهولت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ، در این باره می‌گوید: «به منظور بهره گیری حداکثری از فواید سلامت تحرک فیزیکی در جهت حفاظت در مقابل مرگ زودهنگام به هر دلیلی و مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی، باید فعالیت فیزیکی مداوم داشت. حتی اگر تا قبل از این تحرک فیزیکی مداوم نداشته اید می‌توانید با داشتن تحرک فیزیکی خود خطر مرگ زودهنگام را کاهش دهید.»
هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط نحوه تغییرات در فعالیت فیزیکی در مدت ۲۲ سال با مرگ ناشی از هر علت و بیماری قلبی-عروقی بود.
در مجموع ۲۳,۱۴۶ مرد و زن در این بررسی و تحلیل حضور داشتند. میزان تحرک فیزیکی به غیرفعال، تحرک متوسط، تحرک کمتر از دو ساعت در هفته و تحرک زیاد (دو ساعت یا بیشتر در هفته) تقسیم شد.
شرکت کنندگان براساس میزان فعالیت و تحرک شأن گروه بندی شدند.
داده‌های تحرک فیزیکی با اطلاعات مربوط به مرگ هر شرکت کننده تا پایان سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفت.
محققان دریافتند افراد غیرفعال ۲ برابر بیشتر با احتمال مرگ به هر دلیل و ۲/۷ برابر بیشتر با خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی روبرو بودند.
افراد دارای تحرک فیزیکی متوسط ۶۰ درصد بیشتر با مرگ به هردلیل و ۹۰ درصد افزایش احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی روبرو بودند.
محققان بر انجام فعالیت‌های فیزکی بیشتر در طول روز تاکید دارند.

About Author