قلع و قمع بیش از ۸۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در بستان آباد

به گزارش ساقی آذربایجان، علی محمودیان با بیان اینکه بیش از ۸۰ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و زراعی این شهرستان قلع و قمع شد. اظهار کرد: این ساخت و سازها در اراضی مرغوب منطقه بنه کهل، اشرف آبادو موسی قیه قرار داشتند.

دادستان بستان آباد با اشاره بر تشدید برخورد با سودجویان و متخلفان و صیانت از اراضی زراعی خاطرنشان کرد: ادارات ذیربط قبل از اینکه مردم متحمل خسارت شوند به وظیفه ذاتی خود مبنی بر پیشگیری از تخریب و تغییرکاربری اراضی زراعی و کشاورزی عمل کنند.

About Author