مدیری که ۱۱ سال طول کشید مدرک بگیرد !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

فردی که ۱۱ سال طول کشیده تا اتمام تحصیل کرده و مدرک تحصیلی اخذ کند ، به مدیرعاملی یکی از مجموعه های بزرگ در منطقه منصوب شده که زیر مجموعه این فرد ، افراد با تجربه و کاربلدی هستند که اکنون باید زیر دست این فرد کم استعداد اما مرتبط با برخی افراد خاص ! ادامه خدمت کنند . حداکثر زمان لازم برای اتمام تحصیل این فرد ۶ سال بوده که در طول دوران تحصیل نیز با تذکرات متعدد مسئولان امر برای رعایت انضباط و کیفیت تحصیلی مواجه بوده اما بدلیل مشغله زیاد در وادی سیاسی کاری و سیاست بازی ، وقعی ننهاده و گویا می دانسته که مهمتر از خوب درس خواندن ، خوب در ارتباط بودن است و بس ! پس باید آفرین گفت به دوراندیشی و برنامه ریزی این فرد خاص ! لازم به ذکر است این فرد از سوی شورای اسلامی شهر یکی از شهرها ! کاندیدای شهردار شدن در یکی از کلانشهرهای ایران بود !

About Author