مردم پـول ندارند دانگی مسـکن می خرند

افزایــش قیمت مســکن برخی از مــردم رابه ســمت خرید دانگــی مســکن ترغیب کرده است.
رئیس اتحادیه مشــاوران املاک با اشاره به افزایــش معاملات دانگی مســکن می گوید:»مردم پــول ندارند و به صورت دانگی مســکن می خرند.
« برخی به حاشــیه شهر رانده شــدند و برخی نیز به خرید و اجاره مســکن به صــورت شــریکی روی آورده اند. ایــن حاصل افزایش سرســام آور قیمت مسکن تهران نسبت به سال گذشته اســت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می گویــد معاملات دانگی مســکن افزایش پیدا کرده. قیمت مســکن در ســال گذشــته بــا فرازو نشــیب های زیــادی روبــه رو بود. تــا جایی که خانــه دار شــدن بــرای برخی بــه رویای دست نیافتنی تبدیل شــد.
در بهار ۱۴۰۰ بازارمسکن بیشــترین تورم نقطه به نقطه را داشت که برابر با ۲۹٫۱ درصد بود. حال افرادی که سال گذشته می توانســتند خانه بخرند حالا با همان مقدار پول فقط می توانند چنــد دانگ از همان خانه را صاحب شوند. مثال دو یا سه دانگ!مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران: خرید ملک شــریکی درتهران مصطفی قلی خســروی، رئیــس اتحادیه املاک تهران درخصوص وضعیت بازار مسکن به خبرنگار ما گفت: درحال بیشــت روز است وزیر مســکن تغیییر کرده است و توقع معجزه در این بازار را نباید داشته باشیم درست است که درخصوص ساخت مســکن صحبت هایی شده اما عملی شــدن این صحبت ها زمان الزام دارد.
وی در ادامه از اینکه وزارت دفاع قرار اســت کمکی برای مسکن سازی باشد نیز گفت: وزارت دفاع اعلام کرده که در کمترین زمان ساختمان های ۱۵ طبقه ای را تحویل مــی دهد اما باز این ســاخت زمان خود را می خواهد رییس جمهوردر تلویزیون اعلام کرد که سالانه ۱میلیون مسکن ساخته خواهد شــد هنوز یک سال نشده که بگذارید یک ســال از زمــان ورود این دولت بگذرد بعد شروع به گله گذاری کنیم.
رییس اتحادیــه املاک تهــران درخصوص اینکه مردم دانگی خرید می کنند گفت: سالیان درازی است که مردم به صورت دانگی یک دونگ یا نیم دونگ مسکن می خرند و این اتفاق تازه ای نیست که رخ داده است آن هم برای این است که عرضه و تقاضا در بازار مســکن همخوانی ندارد بنابراین نتیجه هشت ســال رکود مسکن سازی این خواهد بود از تازه نفس ها نمی شود گله کرد.
در ده ســال اخیر برنامه ای برای بازار مسکن وجود نداردوحید شــقاقی شــهری؛ رئیس دانشــکده اقتصاد خوارزمــی درخصوص بازار مســکن به خبرنگار ما گفــت: در طول ده ســال اخیر یک سیاست مشــخص و یک برنامه بهم پیوسته دربخش مسکن وجود نداشته است و امارهایی که اعلام می شود نسان از این دارد که باید سالانه ۱میلیون خانه عرضه شود اما در دهه ۹۰ میانگین۳۵۰ هزار مسکن تولید و عرضه شده است.
وی در ادامــه از بالا تکلیفی در حوزه مســکن گفت: درحــوزه عرضه مســکن در طــول دهه۹۰ بالاتکلیفی در کشور داشــتیم مسکن نیاز به ســرمایه گذار دارد و اگر ســرمایه گذاری نشود طبق برنامه پیــش نخواهند و با توجــه به اینکه افزایش قیمت در مســکن به صورت نوســانی افزایش داشــته اســت به همان نســبت قیمت اجاره بها نیز افزایش داشــته است سیاست های دستوری و ســلبی نمی تواند بازار مسکن را اداره کرد.
رییس دانشــکده اقتصاد خوارزمــی درباره سیاســت های ســلبی دولت نیز اظهارداشت: سیاست های سلبی درباره بازار مسکن کاملا رد می شود و با ایجاد مشوق های تشویقی می توان کمی عقب ماندگی فاحشــی که در بازار مسکن به وجود آمده را کمی جبران کرد؛ سیاست های مهاجرت به کلانشهر یکی از مسئله ای است که باید به آن رسیدگی شود.
وحید شقاقی شهری درخصوص کمبودهای بازار مســکن گفت:در حال حاضر تولید مسکن با متراژ کوچک انجام نشده اســت و خونه هایی با متراژ ۵۰ الی ۱۰۰ متــری تولید و عرضه نمی شود در صورتی که متراژ های بالاتر وجود دارد ومردم نمی توانند مالک خانه شوند چرا که مالیات خانه های خالی یا سیاست های دستوری باعث کنترل در بازار مسکن نمی شود. وی دربــاره مســتاجرین اظهارداشت:مستاجرین هم به دلیل اینکه نمی تواند جایی را پیدا کنند حاضرهســتند با پول بیشــتر همان خانه خود بمانند در حال حاضر باواژگان اجاره پشــت بام ها یا مسائل دیگری که رخ می دهد این نشــان از بی برنامگی اســت ماحتی برای حاشیه نشین های کلانشهر ها برنامه نداریم و یک شبه نمی شود که مسکن تولیدکرد.
وحید شــقاقی درباره علت مهاجرت ها گفت: با ایجاد اشــتغال می توان کاری کرد که مردم به جای مهاجرت به شهرها در همان روستای خود بمانند قیمــت ها با توجه به تــورم موجود باعث شده تا حاشیه نشینی گســترده ای به وجود آیدو دولت نیز با بی برنامگی نتوانسته این موضوع را سازمان دهی کند و وضعیت در بخش مسکن روز به روز بغرنج تر خواهند شد.

About Author