مرگ خاموش اقتصاد

در شرایط اقتصادی در کشــور که ارزش پول ملی هرســاعت تغییر می کند در این چند سال اخیر ارزش پول ملی نسبت به سایر کشورها به شدت افت داشته است.در صورتی که اگر صادرات و از واردات در این مدت بیشتر صورت می گرفت و تبادل جهانی به صورت منظم انجام میشد ارزش پول ملی به این شدت کاهش پیدا نمی کرد اما در این مدت به دلیل سیاســی که در بحث برجام و اف ای تی اف رخ داده است صادرات کمتر شــده و این تبادل جهانی با مشــکل رو به رو شده اســت. برای کمک به ارزش پول ملی و رونق اقتصادی ایران نیاز دارد تا با دیگر کشورها مبادله کند و این مبادله باید به گونه ای باشد که در روند اقتصادی تاثیرگذار باشداز ســوی بانک مرکزی نباید خلق پول کند چرا که رشدنقدینگی نیز باعث می شــود تا ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کند.
رویکرد بلندمدت در تقویت ارزش پول
توجه به تراز تجاری است
حســین رضوی پور کارشــناس اقتصادی در پاسخ به راهکار های تقویت پول ملی اظهار کــرد: در رابطه با افزایش ارزش پول ملی دو رویکرد می توان داشت. رویکردبلندمدت بیانگر این اســت که مهم ترین عامل تعیین کننده در ارزش پول ملی، تراز تجاری آن کشــور است.
یعنی اگر میزان صادرات از واردات بیشتر شود، طبیعتاارزش پول ملی تقویت می شــود.او در ادامه بیان کرد: دربعد داخلی نیز، ثبات شرایط پولی و کلان کشور در قدرت پول ملی تعیین کننده اســت. یعنی کشوری که دچارتورم داخلی باشد، این تورم را در رابطه ارزش پول ملی باسایر کشور ها نیز نشان خواهد داد؛ بنابراین کشوری که در مقایسه با سایر کشــور ها تورم بیشتری داشته باشد،طبیعتا ارزش پول ملی آن نیز کاهــش می یابد.او ادامه داد: این به این معناســت که علاوه بر حفظ تراز تجاری،باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که افزایش بی رویه حجم نقدینگی، دست بردن دولت به پایه پولی، بی انضباطی نظام بانکداری و فقدان کنترل بانک مرکزی بربانک های تجاری و عملیات بانکی آن ها که منجر به خلق بی ضابطه نقدینگی می شــود؛ همه این ها می تواند درارزش پول ملی تاثیر گذار باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: آن چه که در نگاه کوتاه مدت اهمیت دارد این است که پول حاصل از صادرات به درســتی به کشور بازگردد.یعنی جدای از اینکه ما باید تراز تجاری مثبتی داشــته باشیم تا اینکه ارزش پول ملی حفظ شود، پول حاصل ازصادرات باید قابلیت بازگشت به کشور و هزینه شدن درداخل کشور را نیز داشته باشد.رضوی پور ادامه داد: یکی ازمشکلاتی که چند سال اخیر با آن مواجه بوده ایم، تحریم و بلوکه شــدن درآمد های ارزی کشور است. این مشکل از طریق توسعه پیمان های دو جانبه و چند جانبه پولی،استفاده از پیام رســان های پولی خارج از کنترل و تنوع بخشیدن به سبد مبادلات ارزی کشور قابل حل خواهدبود.او گفت: یعنی مســاله فقط این نیســت که بتوانیم پول های بلوکه شده کشور را آزاد کنیم، بلکه تجارت درکشور را باید به نحوی ساماندهی کنیم که امکان تحریمشدن دارایی ها و بلوکه شدن دارایی ها کاهش پیدا کند.
با تورم بیش از ۴۰ درصــد، تقویت ارزش پول دشوار است
علی اصغر سمیعی کارشــناس اقتصادی با اشاره به راه های افزایش ارزش پول ملی بیان کرد: در شــرایطی که دائما پایه پولی و حجم نقدینگــی افزایش می یابد،همچنین با وجود تورم بالاتر از ۴۰ درصد افزایش ارزش پول ملی بسیار سخت و دشوار است.
او تصریح کرد: در قدم اول باید از خلق پول بیش از حدپرهیز و حجم نقدینگی کنترل شود. البته این اقدامات بســیار زمان بر بوده و با یک دستور اقتصادی جامه عمل به خود نمی پوشاند.سمیعی ضمن اشاره به لزوم افزایش میزان تولیدات و کاهش نرخ بیــکاری گفت: عملیاتی کردن این راهکار ها به صــورت مــداوم و در گذر زمانمی توانند باعث افزایش ارز پول ملی شوند.او گفته های خود را با ذکر یک مثال ادامه داد: زمانی که قیمت دلار از۷ به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت، اختالف قیمت آن هاتنها ۷ هزار تومان بود، اما این مقدار معادل سود ۵۰ هزارتومانی بانک مرکزی از ۱۰۰ هــزار تومان بود؛ بنابراین باافزایش قیمت دلار میزان سود بانک مرکزی هم افت کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ابتدا باید از سقوط هرچه بیشــتر ارزش پول ملی جلوگیری کرد و سپس به فکر افزایش ارزش باشــیم، گفت: با این وضعیت اگردولت بخواهد میزان ارزش پول ملی را افزایش دهد بایدتولید را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین حجم صادرات را افزایش یابد تا به اندازه یک سانتی متربه هدفش نزدیک تر شود.سمیعی اظهار کرد: آسان ترین کار در این زمینه جلوگیری از ایجاد نوســان در بازار ارز و
طلاس . تنها راه تحقق این هدف نیز، شــفاف سازی قیمت ها است.معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز قبل ازتصدی معاونت، درباره افزایش ارزش پول ملی بیان کرده بود که ریال را بعد ازدلار و یــورو، قوی ترین پول منطقه می کنم.او در توضیح چگونگی دســتیابی به این هدف اشاره کرده بود: اگر به جای حذف چهار صفر، هفت صفر از پول ملی مــان کم کنیم، بدون هیچ تلاشی صاحب یکی از با ارزش ترین پول های ملی در جهان می شــویم.
بنابراین تقویت ارزش پول ملی نیازمند اقدامات اساسی و زیربنایی در اقتصاد کشور است. حال امیدواریم که تیم اقتصادی دولت با دستور جدید رئیس جمهور در جهت تقویت ارزش پول ملــی اقدام کننــد و بتوانند از مرگ خاموش اقتصاد جلوگیری کنند!

About Author