مرگ ۱۲ هزار قطعه مرغ در نمین

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند بیش از ۱۲ هزار قطعه مرغ در یکی از مرغداری‌های شهرستان نمین بر اثر سوخت ناقص، عدم تهویه مناسب سالن و خفگی تلف شدند. در این مرغداری دو سالن شامل یک سالن ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه و هفت هزار قطعه مرغ پرورش داده می شد که بر اساس گزارش آتش نشانی به علت سوخت ناقص و عدم تهویه مناسب یکی از سالن‌ها، بیش از ۱۲ هزار قطعه تلف شدند.کارشناسان دامپزشکی اقدام به کالبد گشایی از مرغ‌های تلف شده کردند و هیچ اثری از بیماری در این سالن مشاهده نشد و علت تلفات موضوعات مدیریتی بوده است.

About Author