معضل جدید به نام بی فرزندی

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

گفته می شودکشور ایران با معضلی جدید به نام بی فرزندی مواجه بوده و نگاه ایرانیان به فرزندآوری ، هزینه ای و اقتصادی شده است.
کشوری مانند چین با بیش از یک میلیارد و نیم جمعیت، سیاست تک فرزندی را کنار گذشته و به حفظ جوانی جمعیت روی آورده در حالی که جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا است.
مطابق با آخرین سرشماری کشور، حدود ۳۶ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۳۴ سال کشور را دخترانی تشکیل می‌دهند هنور ازدواج نکرده‌اند و حدود ۲/۳ درصد از زنان ۴۵ ساله و بیشتر در بازه سنی تجرد قطعی قرار دارند.
مطابق آخرین سرشماری ۱۳/۵ درصد جمعیت کشور بدون فرزند، ۲۰ درصد تک فرزند، ۲۶ درصد ۲ فرزند، ۱۴.۳ درصد سه فرزند، ۸/۴ درصد چهار فرزند و ۱۸/۳ درصد پنج فرزند و بیشتر دارند

About Author