مکرون مجلس ملی فرانسه را منحل کرد

امانوئل مکرون از انحلال مجلس ملی فرانسه و سازماندهی انتخابات جدید خبر داد که دور اول آن در ١٠ تیر برگزار می‌شود.

پارلمان، نهاد قانونگذاری فرانسه است و دارای دو مجلس است. مجلس سفلی یا «مجلس شورای ملی» و مجلس علیا «مجلس سنا» است. دوره نمایندگی مجلس شورای ملی پنج سال است.

About Author