نگاهی متفاوت به دوران بازنشستگی

انسان چند تقویم تاریخی (سن)، پزشکی (جسم)، روانشناسی (رشد)، جامعه‌شناسی (هویت) و فرهنگی (فعالیت) دارد. به عبارتی، تقویم تاریخی، در هر زمانی از عمر انسان، مبدأ تولد او را ملاک قرار می‌دهد و سن شناسنامه‌ای فرد را مطرح می‌کند. تقویم روانشناسی، زندگی بشر را به چند بخش نوزادی، کودکی، نوجوانی جوانی، بزرگسالی، میانسالی و پیری […]

انسان چند تقویم تاریخی (سن)، پزشکی (جسم)، روانشناسی (رشد)، جامعه‌شناسی (هویت) و فرهنگی (فعالیت) دارد.
به عبارتی، تقویم تاریخی، در هر زمانی از عمر انسان، مبدأ تولد او را ملاک قرار می‌دهد و سن شناسنامه‌ای فرد را مطرح می‌کند.
تقویم روانشناسی، زندگی بشر را به چند بخش نوزادی، کودکی، نوجوانی جوانی، بزرگسالی، میانسالی و پیری تقسیم می‌کند.
تقویم جامعه‌شناسی، پُختگی، تجربه داشتن، مهارت داشتن، منطقی بودن، هویت مشخصی داشتن، مسئولیت‌پذیر بودن، و غیره را ملاک قرار می‌دهد.