واکسیناسیون گسترده کارگران در دستور کار است

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: کارگران مولدترین بخش جامعه هستند و بار اقتصادی کشور بر دوش ایشان است، از این رو سلامت کارگران یک موضوع بسیار مهم است.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با بیان اینکه یکی از ماموریت های وزارت کار همین بحث سلامت کارگران است، گفت: کارگران غیر از این که در محیط کار و محیط خانه باید از لحاظ سلامت ایمنی داشته باشد در محیط عمومی هم باید سلامتشان حفظ شود. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران جزو اقشار پیشرو جامعه هستند و واکسیناسیون ایشان هم باید به صورت ویژه مورد توجه باشد، گفت: الحمدالله در شهر قم ابتکار خوبی به خرج داده شد و مرکز اختصاصی واکسیناسیون کارگران در نظر گرفته شده است. این مرکز چند خصوصیت ویژه دارد؛ کارگران به مراکز متفرقه نمی روند که معطل بخش واکسیناسیون باشند و کار تولیدشان هم متوقف شود بلکه اینجا مراجعه می کنند تا کارشان زودتر انجام شود، از طرفی این مرکز واکسیناسیون بسیار منظم و با سرعت بالا عمل می کند و انشاءالله این مرکز در قم الگویی برای سراسر کشور باشد تا شاهد واکسیناسیون گسترده کارگران باشیم.
عبدالملکی با بیان اینکه در دنیا مساله کار، تولید، سلامت کارگران و واکسیناسیون ایشان مورد توجه بسیار ویژه ای است، گفت: باید قبول کنیم که در این بخش عقب هستیم و باید با شتاب بیشتر در بخش واکسیناسیون کارگران پیش برویم.
وی با بیان اینکه قدم های بسیار خوبی برای بحث واکسیناسیون گسترده کارگران ایران در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هایی اجرایی شده که البته کافی نیست و باید بیشتر از این ها انجام شود.
وی در پایان گفت: در ارتباط با تقویت بخش تولید و رفع آسیب های ناشی از کرونا برنامه های متنوعی داریم که انشاء الله به زودی اعلام خواهد شد.

About Author