پدرم بعد فتح خرمشهر به امام نامه نوشت که جنگ متوقف شود

حسن خمینی در فیلم احمد گفت: نامه مفصل منتشرنشده‌ای از مرحوم سید احمد خمینی به امام وجود دارد که ایشان به طور مستدل و مفصل تحلیل کرده اند جنگ بعد از فتح خرمشهر باید متوقف شود.

سیداحمد خمینی در نامه به امام (ره) نوشته اند که چه کسانی موافق تداوم جنگ و چه کسانی موافق توقف جنگ هستند.

سید حسن خمینی در فیلم احمد گفت: نامه مفصل منتشرنشده‌ای از مرحوم سید احمد خمینی به امام وجود دارد که ایشان به طور مستدل و مفصل تحلیل کرده اند جنگ بعد از فتح خرمشهر باید متوقف شود و در این نامه نوشته اند که چه کسانی موافق تداوم جنگ و چه کسانی موافق توقف جنگ هستند و البته این سند هنوز منتشر نشده است.

افشاگری سیدحسن خمینی: پدرم بعد فتح خرمشهر به امام نامه نوشت که جنگ متوقف شود

About Author