پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری علی شهریارپور با اشاره به اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت شد، اظهار کرد: مبلغ ۱۴۷۲۴۳ میلیون ریال بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت تعداد ۹۱ نفر از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه‌ای استانی سال ۱۳۹۹ از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب دستگاه‌های اجرایی استان واریز شد.
به گزارش ساقی آذربایجان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان خود اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل مسائل، مشکلات و محدودیت‌های موجود در اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های اخیر مطالبات بازنشستگان برخی دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۹۰ به بعد پرداخت نشده بود، عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده در دو سال اخیر ۱۰۰ درصد مانده پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت شده و از این باب هیچ گونه مطالباتی باقی نمانده است.
شهریارپور بیان کرد: تنها مطالبات پرداخت نشده مربوط به بازنشستگان سال ۱۳۹۹ بوده است که از جمع مطالبات این قشر که بالغ بر مبلغ ۱۹۵۱۶۴ میلیون ریال بوده مبلغ ۱۴۷۲۴۳ میلیون ریال آن بابت پاداش پایان خدمت در روزهای اخیر به حساب دستگاه های اجرایی واریز شده و دستگاه های اجرایی موظف به واریز آن به حساب ذینفعان هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: مبلغ ۴۷۹۱۹ میلیون ریال نیز مربوط به مانده مرخصی بازنشستگان است که به استناد جزء «۲» بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز جزء «۷» بند (۲) دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند از محل صرفه‌جویی در منابع در اختیار یا فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد و یا از محل درآمد اختصاصی نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کنند.

About Author