پلمب مطب مامایی متخلف به علت سقط جنین در تبریز

محل فعالیت یک واحد دفتر کار مامایی متخلف به علت سقط جنین غیر قانونی در سطح شهر تبریز شناسایی و پلمب شد.

طی بررسی تیم مشترک نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شناسایی یک واحد دفتر کار مامایی متخلف در سطح شهر تبریز به علت سقط جنین غیر قانونی، این مرکز با همکاری دادستانی استان، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و پلیس اماکن نیروی انتظامی استان بعد از طی فرآیند عملیاتی پلمب و پرونده این واحد به مراجع قضائی ارجاع شد.

About Author