آقای خاتمی، برایتان متاسفم!

احمد پورنجاتى خطاب به سیدمحمد خاتمی نوشت: جناب آقای خاتمی! از این “مفت تر” نمی‌شد یک جریان سیاسی را که زمانی قدرت ایجاد موج اجتماعی داشت، به یک رینگ “وزن کشی” هر دو سر باخت، کشاند. کاش به آن توصیه‌ی خیرخواهانه‌ام توجه می‌کردید که مدت‌ها- بلکه سال‌ها – پیش گفتم و نوشتم: رها کنید، عرصه‌ی سیاست و تلاش برای حضور یا مشارکت در سرای قدرت را. برای شخص شما و بسیاران، دوستداران‌تان، متاسفم که با واپسین اراده و تصمیم “اعتیادگونه”‌تان در “‌وزن‌کشی” یک مسابقه‌ی هر دو سر باخت، آن پایگاه و بدنه‌ی اجتماعی را که زمانی “زبان حال” بخش گسترده از جامعه بود، به اقلیتی سرخورده و سرگردان مبدل کردید. برای هزارمین بار، آشکار شد که: جای مردان سیاست، بنشانید، درخت! هنوز هم پیشنهادم این است: جای دوری نمی‌رود. به سنت بسیاری از شخصیت‌های “آسیب‌دیده در عرصه‌ی سیاست” (همچون دهخدا و بهار و…) که باقی عمرشان را در هوای تازه‌ی دانش و فرهنگ- به جبران پوچی‌های دوره‌ی سیاست‌ورزی- گذراندند- این گود زورخانه را ببوسید و خلاص!

About Author