پیشنهادتشکیل ستاد برخورد با مسئولان دروغگو

اختصاصی ساقی آذربایجان/  به قلم : مسعود برزگر جلالی

در ماههای اخير، اظهارات برخي از بزرگان نظام و مراجع بزرگوار تقليد در خصوص ضرورت رعايت اخلاق در سياست و خطر تشديد دروغگويي در سطوح مختلف جامعه در رسانه هاي گروهي منعكس گرديد.
علوم اجتماعي و انساني بدليل فراگير بودن دامنه نفوذ آن در اقشار گوناگون جامعه ، علاوه از اينكه هيچگاه از قاعده و قانون قطعي برخوردار نيست بلكه همواره با تذكر و يادآوري صاحبان انديشه، دستخوش تغيير و دگرگوني و تكامل است.
از سوي ديگر وجود انديشمندان و روشنفكران و ريش سفيدان هر قوم و ملتي، ذخاير ارزشمندي است تا همواره جريان سيال و شكل پذير تذكر و يادآوري را فراياد آحاد جامعه بياورند و مسير مستقيم تعالي را از گزند وآسيب انحراف در امان نگه دارند با امعان نظر به اينكه شرع مقدس نيز ، تذكر و يادآوري و امر به معروف و نهي از منكر را جزو واجبات فروع دين بر مي شمارد.
متاسفانه عدم آشنايي چهره هاي سياسي جامعه با اصول و مباني علمي سياست و قرارگرفتن آن در چهار چوب دين و معنويت، كه بي هيچ تحصيل آكادميك و اكثراً در اثر موج هاي خود ساخته اجتماعي، به جايگاههاي سياسي دست پيدا مي كنند ازجمله نمايندگان مجلس ، در طول سالهاي اخير باعث گرديده تا گسست چشمگير ميان مردم و مسئولين ايجاد شود و طيف نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر كه بيشترين ارتباط را با آحاد مختلف مردم دارند و اوج اين ارتباط در ايام تبليغات براي جلب آراي مردم ظهور و بروز دارد، خواسته يا ناخواسته بر تعميق اين شكاف دامن بزنندكه در اين بين، دادن وعده هاي غيرممكن و در حقيقت سركارگذاشتن مردم از شهروندان عادي گرفته تا خواص جامعه، به يك عادت مذموم و ناپسند مبدل شده كه رفته رفته نيز بدليل نوع تبليغات انتخاباتي كانديداها در ايران از يك سو و هر چه گويي غير مسئولانه برخي افراد، اين وضعيت بدتر و بدتر مي شود تا جايي كه مراجع بزرگوار تقليد بعنوان چشم و چراغ هاي ناظر و حاضر جامعه اسلامي، تاب تحمل ازكف داده و به تذكر و يادآوري به مسئولين در رعايت اخلاق در سياست و صداقت بيشتر با مردم ناگزير مي شوند.
لذا پيشنهاد مي گردد ستادي نامحسوس در همه مراكز استانها بطوركاملا كارشناسي و حساب شده تشكيل و كليه اظهارات و وعده و وعيدهاي توخالي و غير عملي مديران و كانديداها و نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر از زمان كانديداتوري تا انتخاب و پس از آن و در طول دوران نمايندگي به دقت بررسي و در صورت داده شدن وعده هاي فريبكارانه و منفعت طلبانه از سوي نمايندگان و مسئولان ، تذكر و برخورد قانوني لازم با آنان معمول گردد تا عادت شوم و دشمن پسندانه دروغگويي و فاصله اندازي بين مردم و اركان نظام در كوتاه مدت از صحنه سياست و جامعه ايران از بين برود . /

About Author