پیشنهاد ۱۵۰ میلیاردی تومانی برای تبلیغات محیطی استقلال

این شرکت تبلیغاتی فقط برای تبلیغات محیطی باشگاه استقلال در این فصل عددی را پیشنهاد کرده که بیشتر از حدود ۱۰۰ میلیاردی است که فصل گذشته کارگزار قبلی این باشگاه برای کل برند پرداخت کرده است.
بر اساس اخباری که ورزش سه از آن مطلع شده این مبلغ بخشی از قرارداد کارگزاری است که با باشگاه به توافق رسیده و به نظر می رسد که به زودی از آن رونمایی می شود. این کارگزار غیر از مبلغ تبلیغات محیطی عددی بسیار بیشتر از کارگزار پیشین را به باشگاه استقلال پیشنهاد کرده است.
با توجه به تفاهم باشگاه استقلال با این کارگزار به نظر می رسد که تنها یک بخش تبلیغات محیطی بتواند بسیاری از مشکلات مالی این باشگاه را حل کند و در ادامه زمینه ساز درآمد بیشتر باشگاه در سایر بخش ها هم شود.
این در حالیست که پیش از این گفته مى شد آجورلو معتقد است میزان درآمدهاى استقلال در طول فصل مى تواند چندین برابر مبالغ قرارداد سال هاى گذشته باشد و به نظر مى رسد یکى از ظرفیت هاى مورد نظر مدیرعامل استقلال فرصت استفاده از تبلیغات محیطى در بازى هاى خانگى است که پیش از این عملا درآمدى براى این باشگاه نداشته است.
باید منتظر ماند و دید که واکنش سازمان لیگ در مقابل عزم باشگاه استقلال برای سپردن تبلیغات محیطی به این کارگزار چگونه خواهد بود.

About Author