چرا آمار نزاع در آذربایجانشرقی بالاست؟

در ارتباط با چرایی این مسئله دکتر راد دو عامل اساسی را دخیل می داند. این استاد جامعه شناسی در گفتگو با روزنامه ساقی آذربایجان گفت: اگر بخواهم این موضوع را از منظر دانش جامعه شناسی ریشه یابی و تبیین کنم باید عرض کنم که این مسئله می تواند ریشه های متعددی داشته باشد و چند عاملیتی(multi factorial) است ولی می خواهم به دو عامل بارز اشاره کنم. موضوع اساسی و مهم مسئله توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف آن اعم از سیاسی،اقتصادی و فرهنگی است و چنانچه یک حوزه زیست انسانی در این ابعاد توسعه نیافته باشد، طبیعی است که شاهد برخی از این عوارض باشیم. پرخاش، نزاع، درگیری های خانوادگی و … از نشانه های بارز جوامعی از این دست می باشد. چنانچه فروید هوشمندانه با این جمله معروفش به این مسئله اشاره میکند که اگر ناکامی، پس آنگه پرخاشگری! در هر مجموعه ای که در آن ناکامی، محرومیت و مسائلی از این دست موضوعیت داشته باشد پشت این قضیه منتج به پرخاشگری می شود که می تواند جلوه های مختلفی نظیر خودآزاری، دیگر آزاری و نزاع داشته باشد.
وی افزود: همانطور که مستحضرید استان آذربایجانشرقی به جهت شاخص های توسعه در حوزه های مختلفی نظیر سطح سواد، بهداشت، درآمد وضعیت خوشی ندارد و نتیجه چنین عقب ماندگی محرومیت و ناکامی جمعی می باشد و بویژه در سالیان اخیر نابسامانی های اقتصادی و سیاسی، جناح بندی های سیاسی، باند بازی ها و … هم به این مسئله دامن زده است و نتیجه اجتماعی چنین روندی پرخاشگری، نزاع و درگیری، قتل و خودکشی می باشد و چنانچه در سطح کلان تدبیر علمی و منطقی صورت نگیرد چنین مشکلات اجتماعی خواهی نخواهی وجود خواهد داشت و تشدید نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم دخیل دیگری که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد بحث روانشناسی اجتماعی و فرهنگ حاکم بر این منطقه است. شرایط جغرافیایی نظیرکوهستانی بودن منطقه و سردسیر بودن آن عمدتا انسان هایی زمخت به بار آورده است و لذا حالت قهر بر مردمان این منطقه نسبت به حالت مهر چربندگی دارد و آستانه تحمل افراد در این حوزه جغرافیایی پایین تر از دیگر مناطق است. شرایط جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان ایجاب میکند که معمولا شاهد چهره هایی عبوس و نه چندان متبسم و چه بسا تندخو باشیم. لذا از این منظر هم می توان به بخشی از چرایی بالا بودن آمار نزاع پی برد.
این استاد دانشگاه در رابطه با راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی نیز با اشاره به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم لزوم تدابیر جدی در این رابطه را راهگشا دانست. وی تصریح کرد: لازم است مسئولان امر فکری به حال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نمایند و این امر جز از تغییر در رویکردهای سیاسی ما با جهان رخ نخواهد داد. تعامل و ارتباط سازنده با دنیای بیرون می تواند بسیاری از مشکلات داخلی را حل و فصل نماید. اما اینکه آیا در این رابطه گوش شنوایی وجود دارد یا نه باید بگویم که همه می دانیم که پاسخ منفی است و همه اقدامات مسئولان در نشستند و گفتند و برخواستند خلاصه می شود.

About Author