کابینه سیزدهم زیر ذره بین مقام معظم رهبری

کابینه سیزدهم به نظر می‌آید که بیشتر از همه دولت‌های گذشته زیر نظر و دقت رهبر انقلاب قرار خواهد گرفت. مضمون سخنان نخستین دیدار کابینه با رهبری چنین احساسی به مخاطب می‌دهد.
از طرفی این کابینه شاید با همان شدت زیر نظر و ارزیابی مردم نیز برود. دولت‌ها هیچ‌گاه آخرین شانس ایران نبوده‌اند. بخت نظام و انقلاب با مردم گره خورده است نه با دولت‌ها. اما اگر همین گزاره اندکی رعب در دل دولتمردان به خاطر وظیفه سنگینی که برعهده دارند، بیندازد باید که تلاش کنند با دولت‌های گذشته چه دولتی که با آن مقایسه می‌شوند و چه دولتی که قرار است خرابی‌های آن را بازسازی کنند، متفاوت باشند و عبرت و تجربه بیندوزند.
فرض معقول این است که وقتی کسی دیگران را توصیه می‌کند، نگرانی‌هایش را با آنان در میان می‌گذارد. این نگرانی‌ها از دولت‌های گذشته تاکنون در ذهن رهبر انقلاب انباشته شده است و کار دولت سیزدهم دست‌کم آن است که بر این نگرانی‌ها نیفزاید و تا آنجا که می‌تواند در رفع آن‌ها بکوشد و گرنه «اگر چنانچه به همین اندازه‌ای که بنده بگویم و شما هم یادداشت کنید، اکتفا بشود، فایده‌ای ندارد؛ جنبه نصیحت پیدا کردن این گونه حرف‌ها فایده ندارد.»
اشاره رهبر انقلاب به یادداشت‌برداری برخی از اعضای دولت سیزدهم ذهن مخاطب را به یادداشت‌برداری اعضای دولت نهم از سخنان رهبری می‌اندازد که این سنت از آنجا شروع شد و نشان می‌دهد رهبر انقلاب همچنان انتظارشان از دولتمردان چیزی بیش از ظواهر کار است.

About Author