کارتون روز/ مردم آذربایجان همچنان منتظر وعده رئیس جمهور در تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان هستند