کارتون روز/ پروژه میدان آذربایجان، از ماکت نمایشی تا وضع موجود تاسف بار!

About Author